Komunikat 2

Komunikat 2

Szkoła „Współczesne Zagadnienia hydrologii” skierowana jest do naukowców, badaczy, pracowników administracji oraz praktyków zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z tematyką wodną oraz implementacją ich rozwiązań w gospodarce.

Celem Szkoły jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej hydrologii w aspekcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie stosowane zarządzanie partycypacyjne w gospodarce wymaga podejścia komplementarnego i rozwijania zarówno edukacji obywatelskiej jak i edukacji w zakresie hydrologii i jej implementacji w gospodarce.

Pogłębianie więzi nauki z praktyką, organizacja forum gromadzenia i wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w kontekście współczesnych wyzwań naukowych i inżynierskich w połączeniu z wzajemnym uczeniem sprzyja dzisiejszym wyzwaniom rysującym się przed zintegrowanym zarządzaniem zasobami wodnymi.

Tematyka 50. Szkoły Hydrologii skupia się wokół HYDROLOGIA – AKTUALNE PROBLEMY, WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA, WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ.

Ramowy program Szkoły przedstawia zagadnienia:

  1. Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia – dr hab. inż. Ewa Bogdanowicz (IG PAN), dr hab. Wojciech Jakubowski (UP Wrocław)
  2. O największych elementach w próbie i ich wpływie na estymację kwantyli powodziowych – prof. Krzysztof Kochanek (IG PAN)
  3. Od pomiaru do oceny zagrożenia suszą – dr inż. Wiwiana Szalińska (IMGW PIB)
  4. Charakterystyka stanu jakościowego rzek w kontekście oddziaływania na obszary morskie – prof. Tamara Zalewska (IMGW PIB)
  5. Dlaczego praca meteorologów i hydrologów jest potrzebna rynkowi ubezpieczeniowemu i reasekuracyjnemu? – mgr Rafał Mańkowski (PIU)

Warsztaty o tematyce „Zarządzanie spływem powierzchniowym, jako element planowania małej retencji i przeciwdziałania skutkom suszy poprowadzi mgr inż. Michał Pancewicz (Scalgo ApS).

Organizatorzy Szkoły zapraszają praktyków do przedstawiania aktualnych problemów. Obecność praktyków, szczególnie ceniona przez grono akademickie, pozwala na lepsze zrozumienie współczesnych wyzwań jakie stoją przed hydrologią inżynierską.

Zapraszamy również młodych adeptów nauki do wygłoszenia referatów w ramach „dnia doktoranta”. Przedstawienie nurtujących problemów przed gronem naukowców i badaczy z najważniejszych ośrodków akademickich i instytutów badawczych w Polsce oraz ekspertów praktyków umożliwi szeroką dyskusję oraz wymianę poglądów i doświadczeń.

Zapraszamy do wygłaszania referatów lub komunikatów. Prosimy o podanie tytułu na zgłoszeniu uczestnictwa. Referaty i komunikaty będą ujęte w harmonogramie Szkoły i przesłane do Uczestników w Komunikacie nr 3.

Termin i miejsce:

15 – 19 maja 2023 r., Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna k/Warszawy

Komitet organizacyjny :   

prof. Laura RADCZUK – Opiekun Naukowy

dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK, prof. IMGW PIB – kierownik Szkoły

Jolanta Buczyńska – sekretariat

Zgłoszenia:

Termin nadsyłania zgłoszeń i wniesienia opłaty za uczestnictwo w 50. Szkole „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” – 05.05.2023.

Osoby zgłaszające komunikat – maksymalny czas wystąpienia 30 min.

 Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej:   https://szkolahydrologii.imgw.pl 

Koszt uczestnictwa:           

pobyt z noclegiem: 1450 zł obejmuje koszty organizacyjne, materiały, wyżywienie (obiad, serwis kawowy).

pobyt bez noclegu: 850 zł obejmuje koszy organizacyjne, materiały, wyżywienie (obiad, serwis kawowy).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany opłat.

Wpłaty:                                

Bank PKO S.A. w Warszawie,
nr konta 09 1160 2202 0000 0005 5679 4610
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
w tytule przelewu „Konferencja – 50. Szkoła Hydrologii – Imię i nazwisko uczestnika”

W zależności od rozwoju sytuacji związanej z COVID-19 oraz możliwością wprowadzenia na terenie Polski stopnia alarmowego ALFA-CRP, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania 50. Szkoły „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” we wskazanym terminie oraz w stacjonarnej formie. Informacje związane z organizacją Szkoły zostaną przesłane w następnych komunikatach.